rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Nauka o erbech a její vztah k dalším vědám


Share Button

Pro detail klikněte na obrázek.
Knížecí erb z 18. stoleti.
Pro detail klikněte na obrázek.

Věda heraldika má vztahy k jiným vědeckým oblastím, které jsou jako pomocné vědy a na druhé straně použivají haraldiku jako pomocnou vědu.

Všeobecné dějiny důchovního vývoje vytváří mnohotvárná spojení už tím, zě filosof Leipnitz a teolog Spener se zabývali vědeckou heraldikou a slavní básníci i myslitelé od Waltra von der Vogelweide, dále Kant, Goethe a Schiller až po současné interlektuály naších dnů vedli svoje erby. Take málokdy zkoumaná psychologie volby erbu je zmiňována v této souvislosti.

Se všeobecnými politckými dějinamy je heraldika spojená různýmí způsoby. Je to vidět v erbech země, i když naopak erby zemí, jejichž vládcove a další vedoucí osoby, jsou schopní dát vysvětlení o jejich politickém vývoji a nárocích (např. nárokové erby a čekatelský štít).

K dějinám umění existují blízké vztahy už tím, že vlív všeobecné epochy uměleckých stylů ovlívňoval zobrazení heraldiky. Naopak často umožňuje zobrazení erbů na starožitnostech (obrazy, skla, skulptury atd.) přesné určení jejich vzniku.

Nauka o pečetích (sfragistika) má zvláštní význam pro heraldiku, protože pečetě patří k nejstarším heraldickým pramenům. Z pečetí často vzníkly erby, zvlaště městské erby. Až dodnes mají správní orgány a další věřejnoprávnické osoby ve svých pečetích především zobrazení erbů.

Sama nauka o mincich a medailích (numizmatika) je heraldickým pomocným prostředkem. Tak se dá vysvětlit vývoj dynastíckých erbů - přiležitostně také jiné, na mincích obrazené erby.

Zvláště blízké vztahy existují mezí vývojem práva a naukou o erbech. Všeobecný vzník práva na erb vedl k blízké paralele mezi erbovým právem a právem na příjmení i dalším značkovým právům.

Mezi folkoristikou a heraldikou existují také mnohočetná spolupůsobení. Rovněž heraldika uživá štítové figury často odvozené od předmětů denní potřeby, které jsou dnes zahovány jenom v heraldice (např. kotelní hak, koňská brzda). Obři, trpaslíci a zvířecí fabulované formy (např. jednorožec, gryf, drak) ze světa legend vstupují do heraldiky jako erbovní figury nebo držitelé erbů. Erby samy daly vzníknout erbovním legendám a symbolice ve formě "mluvících erbů", která vysvětlují myšlení lidstva v době zniku erbů.

Sociální a hospodářské dějiny měly různé vlívy na vývoj erbů. Se vstupem nové sociální vrstvy se rozšiřovalo používání erbů na tyto vrstvy, rovněž až do dnešních dnů je přijetí erbu znamením určitého sociálního postavení. Částečně se ukazuje stavovské přislušnost ve vedení erbu.

S dějinami zbraní a kostýmů je heraldika od doby vzniku úzce spojená s převzetím určité části zbraně jako heraldického nositele symbolu. Teprve poznání dějin zbraní umožňuje porozumět mnohému vývoji v heraldice, např. cestě od bojové přes turnajovou až k čistě ozdobné heraldice.

Přes válečný původ má heraldika také souvislost s církevními dějinami. Křestanské symboly (Boží oko, kříž a Kristův monogram) a také atributy svatých se vrací zpět do erbů. S povinností pro církevní hodnostáře použivat svůj erb a pečeť, vznikla zvláštní větev heraldiky: církevní heraldika.

K zdánlivě vzdáleným přírodovědným disciplínám jako botanika a zoologie, existují zajímavá příčinná spojení. Heraldika také čerpala z těchto oblastí figury a to v době, kdy určitá exotická zvířata jako slon, velbloud nebo rostliny ještě nebyly na Západě známé. Protežované používání určité rostliny (růže, lilie) a zvířat (lev, orel) ukazují zvláštní vývoj heraldiky, která také nachází svůj výraz prostřednictvím vymyšlených heraldických mystických tvorů, na které měla folkoristika (svět legend) jenom částečný vliv.

Podle těchto mnohotvárných spojení k jíným vědeckým oblastem se může označovat heraldika jako klíčová věda.

Pramen: z knihy "Wappenfibel - Handbuch der Heraldik" (heraldický slabikář, příručka heraldiky), 19. vydání 2002, copyright by Verlag Degener + Co

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0003 vteřiny.