rodinný erb, založení erbu, hledání, registrace erbů DWR, spolek Herold, církevní heraldika,
znalecký posudek, kompletní erbová plastika, rodokmen, vývod, výklad příjmení, porada

Mikuláš Krejčík z Radimovic

heraldik MdH a akademický malíř
Práce od roku 1990 v oblasti heraldiky
TÁTO STRANA JE POUZE HISTORICKÝ CHARAKTER!

english deutsch český

Různá ktritéra jak můžete zjistít, že je heraldik seriózní


Share Button

Pokud jste se rozhodli založit si nový rodinný erb, čekají Vás útrapy, co se týče volby: na koho se obrátit? Internet je plný firem zabývajících se heraldikou a i seznamem heraldiků, kteří usilují o Vaši pozornost. Komerční nabízeči každého spolku čekají jen na to, až na ně padne Váš hledající pohled. Hledající se rád vrhá do ochranných rukou, které je ochotně zachytí. Právě teď Vás ale prosím, zastavte se na chviličku. Co přesně chcete? Myslím, že erb, který je kvalitní, který by našel v kritických očích gotického herolda uznání a který je a i zůstane Vaším nezadatelným právem. A proto otevřete oči: kdo z těch všech nabízejících Vám garantuje

a) grafickou kvalitu (všichni),
b) heraldickou kvalitu (mnozí),
c) individualitu (mnozí),
d) přezkoušení na jedinečnost (nemnozí),
e) právní bezpečnost (nemnozí)?,

Kdo kombinuje a jednoduše sestavuje na počítači několik symbolů a dílčí erbovní stavební kameny, kdo vlastní naproti tomu velikost stvořit něco nového, individuálního a jedinečného? Krátce: jak poznáme seriozního heraldika? K tomu bych Vám chtěl vyjmenovat několik kriterií. Pokud věříte, že jste našli dobrého tvůrce erbů, klidně se ho zeptejte na následující hlediska (stanoviska).

1.) Je doporučen spolkem HEROLD", založeném roku 1869 v Berlíně a který vede „Německé evidence erbů" (Deutsche Wappenrolle, krátce DWR), od historických vědců nebo muzeí aneb historických společností.

2.) Spolupracuje se Spolkem HEROLD a institucí Německé evidence erbů nebo s nějakou srovnatelnou renomovanou instituci. V případě HEROLDA se stávají registrované podklady zároveň součástí Státního archivu. Spolek HEROLD není mimochodem identický s mnoha jinými institucemi, které používají taktéž označení "Herold". Instituce „Deutsche Wappenrolle" není taktéž identická s mnoha jinými registrovanými spolky, které také používají soudně nechráněný pojem „Wappenrolle".

3.) Nebude se Vám nikdy vnucovat nebo nabízet Vám své služby přes zástupce.

4.) Nepoužívá žádné vznešené označení svého povolání nebo své firmy, ve kterém by měla slova jako je „akademický" (Poznamka Mikuláše Krejčíka z Radimovic: Autor myslel na kombinace „akademický heraldik"), „dvorní", „germánský", „tradiční", „královský", „šlechtický", „vévodský", „evropský", „cechovní", „výzkumný", „historický", dále i tituly jako doktor nebo profesor vyvolat dojem autentičnosti.

5.) Nebude nikdy nabízet svá díla na veletrzích, výstavách nebo v obchodních domech.

6.) Hlavním povoláním může být nezávisle tvořícím grafikem nebo umělcem nebo provozovat heraldiku jako koníčka. V každém případě ale disponuje dostatečnými uměleckými a heraldickými schopnostmi, které Vám rád doloží vlastními výtvory. Nechte si ukázat jeho pracovní návrhy, především takové, které byly úspěšně registrovány (= zaknihovány) v uznávaném Erbovním registru a uveřejněny!

7.) A - velice důležité - dobrý heraldik má typickou heraldickou odbornou literaturu a přiručky, mohou být jako tisková media nebo v elektronické formě. Tyto prameny potřebuje především proto, aby mohl korektně podepsat erb (blazonovat) a úmyslné návrhy sám kontrolovat na podobnosti s jinými erby.

8.) Garantuje, že erb, vytvořený s jeho pomocí se dostane do erbovního výboru Německého erbovního registru a nakonec tam bude i zaknihován (nebo do jiného srovnatelného renomovaného erbovního registru). Garantuje, že jeho návrh obstojí při přezkoušení na jedinečnost a heraldickou správnost a pokud bude zjištěna — proti očekávání — příliš velká podobnost s nějakým stávajícím erbem, provede nutné změny, popř. když budou muset být změny moc podstatné, provede nový návrh bez navýšení nákladů.

9.) Určitě Vám nebude dělat návrh, že bude vyhledávat erb Vaší rodiny mezi těmi stávajícími, neboť je - dá se říci vyloučeno - objevit starý erb, který by pak mohli skutečně užívat ti dotyční. Rodiny užívající erb vědí zpravidla vše o svých tradicích a předávají tyto vědomosti i dalším generacím.

10.) Nebude si nikdy sám osobovat právo udílet „oprávnění k provedení" nebo vyhotovovat „erbovní listy" — neboť toto právo nevlastní. Schválení nového erbu je jednostranný právní akt donátora. Erbovní list potvrzuje provedené přezkoušení na jedinečnost a heraldickou korektnost právě tak jako zanesení do kartotéky. V této formě to může vystavovat například Erbovní výbor Německé evidence erbů. Spolek HEROLD v Berlíně může přezkušovat - díky největším sbírkám německých i mezinárodních erbů na světě - zda jsou předložené erby unikáty nebo duplikáty. Kdo sám od sebe vydá „doklad o prováděcím oprávnění", je vinným předstíráním něčeho, co neexistuje. Neboť Vy budete neustále muset ustupovat, pokud se přes intenzivní pátrání vynoří někdo se staršími právy a tyto uvede v platnost. Takže pro Vás platí: čím důkladněji bude provedeno hledání po obdobných erbech, tím větší je jistota pro Vás! Trvejte v tomto bodě na nejvyšší možnou důkladnost, jinak může být vyhozeno mnoho peněz do vzduchu. Mimochodem členové spolku „HEROLD" pracují jako čestní neplacení členové úřadu.

11.) Heraldik Vám vytvoří od základu nový erb. Od základu znamená, že člověk začne s prázdným štítem a přemýšlí, co by mohlo tu dotyčnou rodinu po generace navenek reprezentovat. Tím pádem nebude pospojovávat pomocí kliknutí myší na počítači několik standardních prvků jako v nějaké dětské stavebnici, nýbrž napřed bude ručně kreslit náčrty. Dobrý erb je indivualní a jedinečný kus a neni obrázek, který vznikl prostřednictvím hromadných kliknutí do hotových předloh z internetu.

12.) Bude vyvíjet nový erb v těsném, nejlépe i osobním kontaktu se zákazníkem. Pokud to bude z hlediska heraldického možné, bude zohledňovat i přání objednavatele erbu.

13.) Nebude nakukovat do počítače „no, podívejme se, co by se tady ještě dalo najít", ale vyptá se na zvláštnosti rodiny, která chce erb (takže pokud možno ne na objednavatele samotného!), jako je země původu, význam jména, dlouholeté vlastnictví (např. statku), po generace převládající povolání a rodinná situace a bude rozvažovat, zda se z toho všeho dá něco heraldicky použít. V pochybném případě se ale bude rozhodovat ne pro jednoduché maličkosti, nýbrž pro graficky čistý návrh, bohatý na kontrasty, spolusouvisející a vyvážený a Vám blízký. Erby byly především jasně poznatelným znamením a kvalitní erby existují i dnes.

14.) Nenechá se přinutit k žádnému kompromisu, pokud tento není slučitelný s postaletí platnými pravidly heraldiky. Nebude kvůli zákazníkovi jako laskavost porušovat pravidla, platící po staletí, nýbrž poukáže mu na to, že bude zhotoveno něco, co přetrvá věky. Návrh nového erbovního štítu začíná zpravidla s velkým množstvím nápadů, ze kterých může být ve skutečnosti jen nemnoho realizováno, aniž by byla ohrožena grafická souvislost.

15.) Heraldik nebude používat vznešená slova jako je „zlatá ražba", „velmi hodnotný", pravý pergamen", „ručně vytvořeno", „ruční papír" apod., ale od začátku bude vysvětlovat členění jednotlivých postupů: heraldik uskutečňuje nápady a vytváří heraldicky přesnou grafiku. Erbovní výbor nebo obdobný výbor přezkušuje, zda zadavatel může mít právo na vlastní erb. Zadavatel bude potom právoplatným nositelem svého erbu. Německá evidence erbů nebo jiná odpovídající instituce potom zveřejňuje nové erby. Pokud si zadavatel přeje ruční papír a ražbu zlatem nebo dokonce pravý pergamen, může to samozřejmě zadat grafikovi jako požadavek a ten se bude radovat. Ale ani ražbou zlatem ani ručním papírem nenabydete svá práva! Pro zanešení Vašeho erbu v Berlíně nebo v místě jiné odpovídající instituce je pouze nutné, aby grafik provedl pouze čisté barevné znázornění a černobílé provedení schopné reprodukce na docela normálním bílém kopírovacím papíru.

16.) Ve svém honoráři má všechno obsaženo: návrh, popřípadě jeho změnu (změny), přesnou černobílou reprodukční předlohu, která je potřebná pro zaknihování, přesné blasonování (popis erbu heraldickými odbornými výrazy) a odbornou poradu při zaknihování u Německé evidence erbů nebo u jiné srovnatelné instituce, právě tak i barevnou grafiku pro zadavatele. Náklady na registraci nejsou v té sumě obsaženy, tyto poukazuje zakladatel nového erbu např. přímo do Berlína Erbovnímu výboru Evidence německých erbů.

17.) Bude požadovat svůj zasloužilý honorář od zadavatele, až když např. Erbovní výbor Evidence německých erbů dal „zelené světlo" pro zaknihování nového erbu.

18.) Po ukončení práce a úspěšné registrace v evidenci erbů předavá Vám uživatelské právo obrazu. Zákazník by si měl všímat toho, že dostane úplné uživatelské právo, které mu garantuje, že nikdo jiný nesmí uživat kresbu erbu. Tady existují mnohá nedorozumění. Zásadně musíme rozlišit mezi erbem, který je dostatečně definován prostřednictvím blazovaní, a mezi výkresem. Tento erb samo sebou, je definován v popisných slovech, podlehá svojí registrací v rejstříku erbů. Toto neomezené a samojediné uživatelské právo je určeno okruhu osob, které mají právo tento erb použivat. Zákazník dostane ale od svého heraldika také grafiku, která je umělecká a individualní realizace popisu erbu jako umělecké dílo. Na tom má heraldik uživatelské právo a toto nemůže nikdy prodat. Ale může a předá Vám uživatelské právo obrazu, jež Vás oprávňuje k neomezeném uživaní této kresby. Když to nedostanete, mohl umělec a) návrh uživat jinak nebo b) Vám omezit uživání. Prosím čistě rozdělit: právo na erb, definován podle popisu erbu, má rod erbu. Právo na výkres (na kresbu) má na prvním místě umělec. Umělec muže kreslit cizí erby ale nemůže je užívat. Vlastník erbu muže vždy užívat svůj erb, ale k použití výkresu potřebuje dovolení tvůrce. Seriózní heraldik Vám vždycky předá neomezené uživatelské právo na grafiku.

Skutečně existuje celá řada dobrých heraldiků, kteří splňují každé ze shora uvedených kriterií. Obdržíte jejich adresy např. u spolku HEROLD v Berlíně: HEROLD, Spolek pro heraldiku, genealogii a příbuzné vědy v Berlíně (registrovaný spolek), založeného ruku 1869, Archivstrasse 12-14, D-14195 Berlín nebo u nějaké srovnatelné renomované instituce.

Poznamka Mikuláše Krejčíka z Radimovic: Překlad z němčiny do češtiny, autor je pan Dr. Bernhard Peter, se svým souhlasem na jeho webové stránky www.dr.-bernhard-peter.de/Heraldik/Seite38.htm) citován a přeložen.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla stažena za 0.0046 vteřiny.